Opieka psychologiczno-psychoterapeutycznej

Ośrodek opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży

Ośrodek opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży (bezpłatne usługi w ramach umowy z NFZ):

Porada psychologiczna diagnostyczna

Obejmuje od 1 do 3 wizyt rodzica lub opiekuna prawnego z dzieckiem. Spotkania te mają na celu określenie problemu z jakim zmaga się dziecko, a jednocześnie służą sprecyzowaniu oczekiwań całego systemu rodzinnego. Przy pomocy wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, rozmowy z małoletnim, jego obserwacji oraz standaryzowanych badań psychologicznych, psycholog jest w stanie określić obszary, nad którymi należy pracować z dzieckiem. Warto na takie spotkanie dostarczyć dotychczasową dokumentację medyczną dziecka oraz odpis z poprzednich konsultacji psychologicznych bądź psychiatrycznych, jeżeli miały miejsce. Prowadzimy diagnozę dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jak i w okresie dorastania, między innymi w kierunku:
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • ADHD
  • zaburzeń zachowania
  • zaburzeń opozycyjno-buntowniczych
  • zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń rozwoju mowy i języka
  • niepełnosprawności intelektualnej
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń osobowości

Porada psychologiczna

To szeroki zakres metod psychologicznych mający na celu pomóc dziecku uporać się z jego problemami. Spotkania te służą polepszeniu funkcjonowania dziecka, a także mają pomóc zrozumieć siebie i swoje emocje. Pomoc psychologiczna skierowana jest również do dzieci oraz młodzieży, która ma problem z akceptacją siebie, nie radzi sobie ze stresem, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, bądź boryka się z różnymi zaburzeniami czy chorobami psychicznymi. Poradą psychologiczną w kontekście dziecka obejmowani są również rodzice, opiekuni prawni, dzięki czemu wiedzą jak wspierać swoje dziecko, jakich działań powinni unikać w kontekście problemu swojego dziecka, a także co robić w sytuacjach kryzysowych.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest leczeniem, przy zastosowaniu różnych technik i metod terapeutycznych. Jej celem jest doprowadzenie do zmiany. Na podstawie diagnozy psychoterapeuta, ustala wraz z dzieckiem oraz jego rodzicem, opiekunem prawnym, cel terapii, który powinien być powiązany z problemem małoletniego. Następnie tworzy się plan terapii, który między innymi obejmuje częstotliwość spotkań oraz przybliżony czas trwania terapii.

Psychoterapia rodzinna

Gdy problem dziecka wynika z nieprawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego, bądź konflikt między rodzicami a dzieckiem jest na tyle silny, że psychoterapia indywidualna nie wystarcza, wówczas wprowadza się terapię rodzinną. Psychoterapia rodzinna polega na spotykaniu się z terapeutą wszystkich członków rodziny, którzy mieszkają razem. Zadaniem psychoterapeuty i uczestników terapii jest poprawa wzajemnych relacji w rodzinie.

Psychoterapia grupowa

Forma leczenia poprzez kontakt z większą liczbą osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. W kontekście dzieci, tworzy się grupy w podobnym przedziale wiekowym, mierzące się z podobnymi trudnościami. Przy pomocy psychoterapeuty dzieci uczą się wzajemnie jak pokonywać swoje słabości, dodatkowo dokonują postępu w zakresie komunikacji i budowania relacji z rówieśnikami. Gotowość psychologiczną dziecka do skorzystania z zajęć grupowych ocenia terapeuta prowadzący daną grupę dla dzieci.

Wizyty, porady domowe lub środowiskowe

Kluczowym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania nauki. Realizujemy wizyty specjalistyczne w domu, bądź w środowisku, w którym funkcjonuje dziecko, np. w żłobku, przedszkolu czy szkole, co poszerza również perspektywę diagnostyczną i terapeutyczną.

Sesje wsparcia psychospołecznego

Oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.
Świadczenia realizujemy na podstawie umowy z NFZ w ramach placówek w Świeciu i Wąbrzeźnie.

KONTAKT

Centrum Medyczne Optima Care
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie
rejestracja: 786 310 230

Centrum Medyczne Optima Care – oddział Wąbrzeźno
ul. Wolności 15, 87-200 Wąbrzeźno
rejestracja: 510 015 150